Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Veiligheid

Leerkracht jongetje helpen met schoolwerk

Veiligheid - schoolklimaat

Alle kinderen hebben recht op een veilige schoolomgeving. Zodat het kind zich kan richten op het leren. Zonder bang te moeten zijn voor agressie of pestgedrag. Daarom willen we op De Triangel een veilig schoolklimaat neerzetten. We zijn  heel alert op het creëren en continueren van een veilige sfeer in de groepen. Daarvoor
baseren we ons op de waarden en normen die voortvloeien uit onze christelijke identiteit. We leren de kinderen om elkaar op een goede manier te behandelen. Daarvoor maken we gebruik van de Kanjertraining. De leerkrachten zijn getraind of volgen een training om de lessen van de Kanjertraining te kunnen geven.

Klik hier voor meer informatie over de Kanjertraining.

Wonderlijk gemaakt

Hoewel seksuele vorming allereerst een taak van ouders is, kan ook de school een belangrijke rol spelen. Thuis hebben de ouders alleen hun eigen kind(eren), een schoolklas zit vol jongens en meiden van dezelfde leeftijd. Op school kunnen kinderen op een goede manier met leeftijdsgenoten leren praten over seksualiteit. Als leerkracht kun je hen namelijk een veilig klimaat bieden. Verder biedt de school een natuurlijke leeromgeving om onderwerpen te herhalen en vaardigheden te oefenen. De school kan ook een vangnet zijn voor leerlingen bij wie seksualiteit thuis niet (goed) aan de orde komt.

Betrokken LEV team

Op school gebruiken we hiervoor de methode Wonderlijk gemaakt. Deze methode is geschreven vanuit een christelijke levensvisie. In Wonderlijk gemaakt krijgt seksuele vorming een plek binnen de christelijke opvoeding. We kiezen voor een breed perspectief op seksualiteit: in Wonderlijk Gemaakt zijn de lichamelijkheid, seksualiteit, weerbaarheid en ethische kanten nauw verbonden. In de lessen verweven we vier rode draden: zelfbeeldontwikkeling, aanleren van sociale normen, werken aan weerbaarheid en uitdragen van duurzame relaties van liefde en trouw.

Alle ouders ontvangen een aanvullend boekje voor thuis. Dit boekje geeft ouders inzicht in de opbouw van de methode Wonderlijk gemaakt. Per les worden handvatten gegeven voor het gesprek van ouders met hun kinderen over de onderwerpen die op school aan de orde komen en ook voor het gesprek tussen ouders onderling. In veel lessen komen tips rondom weerbaarheid aan bod.

Ouders in gesprek bij LEV WN school

Veiligheid - Interne vertrouwens­persoon

De school heeft een interne vertrouwenspersoon. De taken van een interne
vertrouwenspersoon zijn onder andere:

  • eerste aanspreekpunt en klankbord voor leerlingen en/of leerkrachten die ergens mee zitten dat te maken heeft met school en dat vertrouwelijk willen bespreken
  • externe vertrouwenspersoon’ brugfunctie naar de vertrouwenspersoon
  • verkenning van mogelijke oplossingen
  • verwijzing naar de vertrouwenspersoon
  • afronding

De interne vertrouwenspersoon op school is A. Barth. a.barth@levwn.nl

Lerares op bso lev wn

Veiligheid - Externe vertrouwens­persoon

De school heeft een externe vertrouwenspersoon: Mw. J. Moerman. Haar taken zijn:

  • eerste opvang realiseren
  • feitelijke situatie in kaart brengen
  • informatie over de vervolgmogelijkheden
  • actie ondernemen
  • evaluatie en afronding

Veiligheid - Klachtenregeling

Heeft u een klacht op onderwijskundig gebied, dan kunt deze in eerste instantie bespreken met de leerkracht. Als dit niet naar tevredenheid verloopt kunt u naar de directeur of de teamleider gaan. Is de klacht dan nog niet naar tevredenheid behandeld, kunt u de contactpersoon en/of vertrouwenspersoon inschakelen.

Als er een klacht is op het gebied van seksuele intimidatie of ernstig pestgedrag kunt u gelijk contact opnemen met de vertrouwenspersoon van school. Zij begeleidt u verder bij het indienen van uw klacht bij de landelijke klachtencommissie waarbij LEVWN is aangesloten.

Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs
p/a GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag

Commissie van Beroep Gereformeerd onderwijs
p/a GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag

Twee jongens lachend in de klas

Kom kennismaken!

Zoekt u een basisschool voor uw kind(eren) en spreekt onze school u aan? U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding.
Wij leren u graag kennen.

Veiligheid - Privacy

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens.
In het privacyreglement van LEV-WN is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en
leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van LEV-WN die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Kijkend naar lachende jongen

Digitale leermiddelen

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers van toetsen en digitale leermiddelen duidelijke
afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe
partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke grond bestaat, dan vragen wij vooraf
toestemming aan de ouders/verzorgers om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Kindje met pet achter laptop

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders/verzorgers en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Veiligheid - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Informatie over gebruik: MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING & DE VERWIJSINDEX

Per 1 juli 2013 is het onderwijs als een van de sectoren in Nederland verplicht om te werken volgens de afspraken in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling1. Belangrijk hierbij is dat iedereen die werkt met kinderen en/of ouders tijdig signalen van zorg leert herkennen. Door snel met ouders rond de tafel te gaan zitten, kunnen lichte zorgen besproken, opgepakt en opgelost worden. Hiermee kan hopelijk voorkomen worden dat een ‘gewoon’ lastige situatie thuis of op school in de loop der tijd toch ernstiger wordt.

Buiten spelen op de skelter

Het kan zijn dat we op school merken dat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit, ongelukkig is, ander gedrag vertoont of we zien iets anders dat bijzonder is. Daar willen we natuurlijk met u over praten. Samen kijken naar de oorzaken en wat we eraan kunnen doen om het beter te laten gaan. Gezamenlijk komen we tot de beste oplossing! De school maakt gebruik van het hulpmiddel ‘verwijsindex’, zodat de professional kan laten zien dat ze betrokken is bij uw kind. Indien nodig zullen we uw kind bespreken met bijvoorbeeld het Buurtteam of in een multidisciplinair overleg.

Sinds 1 januari 2010 is de invoering van een VI landelijk verplicht. De verwijsindex (VI) is een soort adresboek waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders kunnen aangeven dat zij vanuit zorg, betrokken zijn bij een jeugdige tussen 0 en 23 jaar. U wordt over het afgeven van het signaal geïnformeerd. Er staat verder geen inhoudelijke informatie in de verwijsindex.

Bijbel in gewone taal

Waarom de verwijsindex?

In Nederland zijn veel instellingen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten deze instellingen niet van elkaar wat ze doen.
Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders moeten meteen kunnen zien wie contact heeft met een kind in geval van zorgen. Zo kunnen zij snel met elkaar overleggen over het kind of het gezin. De verwijsindex zorgt ervoor dat de professionals van elkaar weten wie er betrokken is bij kind(-eren) en
het gezin, want signalen op verschillende kinderen uit het gezin worden samen gebracht. Het gebruik van de VI zorgt voor vroegtijdige signalering van zorgen bij kinderen en jongeren. Ook zorgt de VI voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en ouders. Soms hebben verschillende gezinsleden hulp of begeleiding vanuit verschillende instanties. Deze hoeven niet altijd op inhoud samen te werken. Het is wel belangrijk dat iedereen op de hoogte is van elkaars betrokkenheid! Samenwerking tussen professionals en de ouders is heel
belangrijk omdat op die manier uw kind en/of uw gezin goed geholpen kan
worden. U, uw kind(-eren) en de professionals hebben hun eigen specifieke en waardevolle informatie. Met elkaar kan de beste oplossing gevonden worden!

Samen lezen in de klas

Wat zijn de voordelen?

Met de VI hoeven ouders niet meer iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen. Ook wordt voorkomen dat er twee of drie verschillende professionals in het gezin komen, die dit van elkaar niet weten. Zo wordt voorkomen dat u verschillende adviezen krijgt. Daarnaast wordt er bepaald welke partij de regie op zich neemt en daarmee u helpt om het proces goed te laten verlopen. School ziet een leerlinge met oude kleren, een schamele lunch en ze merken dat ze rond de feestdagen stil en terug getrokken is. Vanuit de Ouderraad krijgt de directie het verzoek om contact op te nemen over de niet betaalde ouderbijdrage. School gaat gesprek aan met ouders, daarin geven ouders aan dat het thuis niet gemakkelijk is. Vader is ontslagen i.v.m. de crisis en er is weinig geld. Moeder wil wel werken maar is onzeker. School besluit te registreren in de VI. Er ontstaat een match met schuldhulpverlening en maatschappelijk werk van moeder. Ouders hadden niet in de gaten dat deze partijen waardevolle informatie hebben voor school. Er wordt met ouders een plan gemaakt. Naast de normale begeleiding, regelt school dat de ouderbijdrage komt te vervallen. Ook doen ze een aanvraag bij het Jeugdsportfonds voor de leerlinge. Het maatschappelijk werk regelt een sollicitatie-cursus voor moeder.

Hoe werkt de verwijsindex?

De intern begeleider, de jeugdverpleegkundige, de leidster van de peuterspeelzaal, iemand van jeugdhulpverlening of een andere professional maakt zich zorgen over een kind. Hij of zij verbindt zich aan het kind door een signaal af te geven in de VI. Alleen de naam van de professional, gekoppeld aan de naam van het kind, wordt in het systeem gezet, geen inhoudelijke informatie. De VI is alleen toegankelijk voor professionals. Het kan zijn dat er meer professionals zijn die vanuit zorg betrokken zijn bij hetzelfde kind en dat al eerder hebben aangegeven. Als dat het geval is, krijgen deze mensen een email, zodat ze met u en met elkaar kunnen gaan afstemmen. Op het moment dat professionals informatie met elkaar delen, bent u als ouder hiervan op de hoogte en wordt u uiteraard betrokken bij de informatie-uitwisseling. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om uw kind en eventueel het gezin verder te helpen.

Twee jongens lachend in de klas

Recht op privacy

Zodra het weer goed gaat met het kind wordt het signaal inactief gemaakt. Het signaal is nog enige tijd zichtbaar voor eventuele professionals die later een signaal afgeven. Na maximaal 7 jaar verdwijnt het signaal uit het systeem. Buitenstaanders kunnen het systeem niet inzien. De VI is alleen beschikbaar voor professionals, begeleiders en anderen die daarvoor de rechten hebben gekregen. Dat is wettelijk geregeld.

Leerkrachten overleggen bij schoolbord

Wat als zorg kindermishandeling of huiselijk geweld betreft?

Meestal kan een vorm van tijdelijke ondersteuning in het gezin of aan uw kind ervoor zorgen dat het beter gaat. Samen kijken we wat er het beste bij u past. Soms zijn de omstandigheden zo zwaar en moeilijk, dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dan is school bij wet verplicht om hier actie op te ondernemen, bv. een melding doen bij Veilig Thuis. We hopen echter dat we eerder samen een oplossing kunnen vinden!

Kom kennismaken!

Zoekt u een basisschool voor uw kind(eren) en spreekt onze school u aan? U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding.
Wij leren u graag kennen.

Copyright © IKC De Triangel Capelle aan den IJssel | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud